Договір оферти

Публічна оферта на заключення
Договору надання платних медичних послуг

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжня публічна оферта звернена до фізичних осіб, які бажають отримати платні медичні послуги (Пацієнтам) у ФОП “Арсентьєва В.М.”, Свідоцтво №2 480 000 0000 210822 (Центр Остеопатії у Харкові) у порядку Цивільного кодексу України. Акцепт фізичними особами, які бажають прийняти (акцептувати) дану оферту, здійснюється шляхом здійснення однієї з таких дій: – проставлення підпису в медичній карті про згоду з умовами цієї оферти; – Фактичного отримання медичних послуг; – Першої оплати медичних послуг.

1.2. Акцепт оферти означає, що Пацієнт погоджується з усіма положеннями цієї пропозиції, та рівносильний укладенню договору про надання медичних послуг в силу Цивільного кодексу України.

1.3. Термін дії цієї оферти встановлюється з 14.05.2019 року на весь період дії свідоцтва на провадження господарської діяльності.

1.4. Перелічені у цій оферті умови становлять умови публічного договору надання платних медичних послуг у Центрі Остеопатії.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до цього договору Центр Остеопатії зобов’язується надавати Пацієнту на відплатній основі медичні послуги, що відповідають вимогам, що пред’являються до методів діагностики, профілактики та лікування, дозволених на території України (далі — послуги), а Пацієнт зобов’язується своєчасно оплачувати вартість медичних послуг, що надаються. а також виконувати вимоги Центру Остеопатії щодо забезпечення якісного надання медичних послуг, включаючи повідомлення необхідних для цього відомостей. Перелік та вартість послуг, що надаються Пацієнту, встановлюються прейскурантом Центру Остеопатії, який діє на момент надання послуг.

2.2. Надання медичних послуг у межах медичних програм здійснюється з урахуванням умов програм. Умови програм викладаються у додатках до публічної оферти та є невід’ємною частиною договору надання медичних послуг під час придбання програми

3. УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Під час виконання цього Договору сторони керуються чинним законодавством, яке регулює надання платних медичних послуг населенню медичними установами.

3.2. Факт надання послуг за цим Договором підтверджується первинною медичною документацією Центру Остеопатії. 3.3. Центр Остеопатії має право залучати до надання послуг третіх осіб.

3.4. Пацієнт повідомлений про те, що недотримання вказівок (рекомендацій) медичного персоналу Центру Остеопатії можуть знизити якість медичної послуги, що надається, спричинити неможливість її завершення в строк або негативно позначитися на стані здоров’я.

3.5. Пацієнт погоджується з тим, що лікування Центром Остеопатії не може повністю гарантувати досягнення ефекту, оскільки при надаванні медичних послуг і після них, як у найближчому, так і у віддаленому періоді, можливі різні ускладнення, а також з тим, що технологія медичної Допомоги не може повністю виключити ймовірність виникнення побічних ефектів та ускладнень, зумовлених біологічними особливостями організму.

3.6. Пацієнт обізнаний, що за наявності у нього поліса обов’язкового медичного страхування він має можливість одержання відповідних видів та обсягів медичної допомоги в рамках програми державних гарантій безоплатного надання медичної допомоги та територіальної програми державних гарантій безоплатного надання громадянам медичної допомоги у медичних організаціях, які беруть участь у реалізації цих програм.

3.7. Перед отриманням медичних послуг Пацієнтом (або його законним представником оформляється поінформована добровільна згода на медичне втручання відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я та соціального розвитку України від 23 квітня 2012 р. N390н “Про затвердження Переліку певних видів медичних втручань, на які громадяни згода при виборі лікаря та медичної організації для отримання первинної медико-санітарної допомоги”.

3.8. У разі необхідності проведення діагностичних досліджень (у тому числі пункції, біопсії, ін’єкції та ін.), оперативних втручань Пацієнт (або його законний представник) зобов’язується підписати інформовану згоду на виконання вищезгаданих дій або відмовитися від них.

3.9. У разі порушення Пацієнтом приписів, рекомендацій та призначень лікаря(ів) відмовитися від цього договору з моменту виявлення цих порушень, якщо припинення надання медичних послуг не загрожує життю Пацієнта та здоров’ю оточуючих. Вартість фактично наданих послуг не повертається, а Центр Остеопатії не несе відповідальності за можливе погіршення стану здоров’я Пацієнта.

3.10. У разі надання Пацієнту стоматологічних послуг Сторони зобов’язуються виконувати наступні гарантійні умови:

3.10.1. На пломби, незнімні ортопедичні конструкції імплантати надається гарантія 2 (два) голи з дати надання Центром Остеопатії відповідних послуг.

3.10.2. Гарантія на роботу із зубами, які були раніше пломбовані або покриті коронками без лікування кореневих каналів в іншій клініці та потребують заміни пломби або коронки, становить 1 (один) рік з дати надання Центром Остеопатії відповідних послуг.

3.10.3. Гарантія на будь-який вид знімного протезування та будь-якого ортодонтичного лікування становить 1 (один) рік з дати надання Центром Остеопатії відповідних послуг.

3.10.4. У тих, хто палить, а також зловживають кавою, чаєм, червоним вином та іншими продуктами, що містять високі концентрації органічних барвників, гарантія на збереження кольору при виконанні косметичних фотополімерних реставрацій та процедури відбілювання становить 1 (одний) тиждень з дати надання Центром Остеопатії відповідних послуг.

3.10.5. У разі незадовільного показника індексу гігієни ротової порожнини, залежно від його значення, гарантія на всі роботи може бути частково або повністю знята, про що робиться відповідний запис в історії хвороби Пацієнта.

3.10.6. Лікування має бути закінчено повністю відповідно до плану лікування. Якщо лікування не закінчено і в роті були залишені каріозні зуби, старі неспроможні пломби та ортопедичні конструкції, що є постійним джерелом карієсогенної інфекції та потребують заміни, термін гарантії на всі виконані роботи зменшується вдвічі.

3.10.7. При виникненні проблем з будь-якою стоматологічною конструкцією пацієнт зобов’язаний повідомити лікаря Центру Остеопатії в строк до 7 (семи) календарних днів включно і якнайшвидше звернутися до Центру Остеопатії у терміни, визначені лікарем після його повідомлення. У разі несвоєчасного поводження та тривалого відстрочення звернення з вини Пацієнта гарантія не надається.

3.10.8. Гарантія не надається:

 • при одночасному лікуванні в іншій клініці без попереднього повідомлення лікаря та відповідного запису в амбулаторній карті;
  за будь-якого самостійного втручання пацієнта в стоматологічну конструкцію;
 • при появі ускладнень, що виникають через неявку пацієнта в строк, зазначений лікарем, або у зв’язку з недотриманням лікарських рекомендацій та призначень.

3.10.9. Гарантія втрачається при появі ускладнень, що виникають через неявку Пацієнта в строк, зазначений лікарем, або у зв’язку з недотриманням лікарських рекомендацій та призначень. Гарантія не поширюється на випадки наслідків травм та захворювань, що спричинили порушення стану зубощелепної системи (переломи зубів та щелеп, кісток лицьового скелета, тяжкі системні захворювання, променева та хіміотерапія, оперативні втручання тощо).

3.10.10. Гарантія на хірургічні маніпуляції (крім імплантації) становить 1 (один) місяць при задовільній гігієні ротової порожнини.

3.10.11. Гарантія на будь-які роботи на зубах, канали яких раніше були проліковані не в центрі остеопатії, становить 1 (один) місяць. Перелік таких зубів є дуже ризикованим і непередбачуваним процесом. (Просимо особливо уважно прочитати цей пункт і все обміркувати до початку лікування). Перелікування кореневих каналів є однією з найдорожчих та ресурсомістких маніпуляцій. Якщо результат перелікування не буде позитивним і зуб буде видалений у термін більше 1 (одного) місяця від закінчення лікування каналів, гроші за лікування та протезування цього зуба Центр Остеопатії не повертає.

3.11. У разі надання Пацієнтом недостовірних відомостей під час оформлення медичної документації, Центр Остеопатії має право відмовити Пацієнту в гарантії на виконані послуги або скоротити терміни її дії.

3.12. Терміни гарантії можуть встановлюватись лікарями Центру Остеопатії індивідуально для кожного виду стоматологічних послуг, про що повідомляють Пацієнта під розпис та робиться відповідний запис в амбулаторній карті. Ці терміни, залежно від клінічної ситуації, можуть розходитися зі стандартними термінами гарантій, прийнятими в Центрі Остеопатії.

3.13. Центр Остеопатії має право залишити у своєму розпорядженні всі результати обстежень, діагностичні моделі, рентгенівські знімки та не видавати їх Пацієнту.

3.14. Центр Остеопатії має право відмовити Пацієнту у наданні стоматологічних послуг за недотримання гарантійних умов, за неможливості надати у певних випадках кваліфіковану допомогу.

4. ОБОВ’ЯЗКИ ЦЕНТРУ ОСТЕОПАТІЇ

4.1. Надавати медичні послуги відповідно до порядків надання медичної допомоги та на підставі стандартів медичної допомоги.

4.2. У необхідних випадках видавати Пацієнту медичну документацію (листок непрацездатності, довідки до басейну, санаторно-курортні картки та ін.), а також висновки про стан здоров’я із зазначенням результатів проведених досліджень та лікувальних заходів відповідно до законодавства України.

4.3. вести облік наданих послуг.

4.4. Забезпечувати Пацієнта безкоштовною, доступною та достовірною інформацією, що включає відомості про місце знаходження Центру Остеопатії (місце його державної реєстрації), режим роботи, перелік наданих медичних послуг із зазначенням їх вартості, про умови надання та отримання цих послуг, включаючи відомості про кваліфікацію та сертифікації фахівців та гарантійних термінів на надані послуги шляхом розміщення такої інформації у лікувальному закладі.

4.5. Інформувати пацієнта:

 • про неможливість надання будь-яких видів послуг,
 • про необхідність організації екстреного або планового стаціонарного лікування пацієнта,
 • про протипоказання та можливі негативні наслідки надання конкретного виду послуг.

4.6. Забезпечувати Пацієнту безпосереднє ознайомлення з медичною документацією, що відображає стан його здоров’я, та видати на письмову вимогу Пацієнта або його представника копії медичних документів, що відображають стан здоров’я Пацієнта.

4.7. Надавати Пацієнту для підписання Добровільну поінформовану згоду на надання платних медичних послуг.

4.8. Забезпечити режим конфіденційності стану здоров’я Пацієнта відповідно до законодавства про лікарську таємницю та персональних даних.

5. ПРАВА ЦЕНТРУ ОСТЕОПАТІЇ

5.1. Не приступати до надання послуг до моменту виконання Пацієнтом зобов’язань щодо оплати медичних послуг.

5.2. Самостійно визначати обсяг необхідних медичних послуг, спрямованих на встановлення діагнозу, керуючись порядками надання медичної допомоги, стандартами медичної допомоги та ґрунтуючись на можливостях клінічної бази.
5.3. Відмовити у наданні послуг:

 • у випадках виявлення у пацієнта протипоказань до проведення лікувально-діагностичних заходів;
 • у разі недотримання Пацієнтом рекомендацій Центру Остеопатії, у разі відсутності письмової згоди Пацієнта на обробку його персональних даних або відкликання такої згоди, наданої раніше;
 • у разі відмови Пацієнта від оформлення/підписання документів, які є необхідними при наданні конкретних видів послуг (добровільна поінформована згода на медичне втручання тощо);
 • неможливість забезпечення безпечного надання медичної послуги.

5.4. Змінювати час надання послуг за попереднім погодженням з Пацієнтом, приймати Пацієнта з симптомами гострого захворювання позачергово, замінювати лікаря.

5.5. У разі запізнення Пацієнта більш ніж на 15 (п’ятнадцять) хвилин до призначеного Пацієнта часу отримання послуги, Центр Остеопатії має право перенести або скасувати запис Пацієнта на прийом.

6. ОБОВ’ЯЗКИ ПАЦІЄНТА

6.1. Сплатити вартість послуг у розмірі, встановленому Прейскурантом, з урахуванням знижок (при наданні Центром Остеопатії).

6.2. Надати Центру Остеопатії достовірну інформацію про стан здоров’я.

6.3. Виконувати всі медичні поради Центру Остеопатії.

6.4. Негайно сповіщати лікаря Центру Остеопатії про всі ускладнення, що виникли під час і після лікування.

6.5. Відшкодувати Центру Остеопатії зазнали збитків, якщо Центр Остеопатії не зміг надати медичних послуг або був змушений припинити їх з вини Пацієнта.

6.6. Заздалегідь інформувати Центр Остеопатії про необхідність скасування або зміну призначеного часу отримання послуги.

6.7. Цілком відшкодувати Центру Остеопатії завдані ним збитки, якщо Центр Остеопатії не зміг надати медичні послуги або був змушений припинити їх з вини Пацієнта.

7. ПРАВА ПАЦІЄНТА

7.1. Вимагати від Центру Остеопатії належного виконання ним зобов’язань.

7.2. Вибирати і вимагати заміни лікаря Центру Остеопатії.

7.3. Переносити термін надання медичних послуг, погоджений із Центром Остеопатії, заздалегідь попередивши про це адміністратора та погодивши з ним новий термін надання послуг.

7.4. На оформлення поінформованої добровільної згоди на медичне втручання та відмову від неї.

7.5. Отримання/відмова від отримання інформації про стан здоров’я.

8. ОПЛАТА

8.1. Оплата послуг провадиться в день їх надання, якщо інший порядок не узгоджений сторонами.

8.2. У разі придбання Пацієнтом програми медичного обслуговування оплата провадиться з урахуванням умов відповідної програми.

8.3. Оплата послуг Центру Остеопатії здійснюється Пацієнтом шляхом внесення готівкових коштів або за допомогою банківської пластикової картки через касу Центру Остеопатії або за безготівковим розрахунком шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Центру Остеопатії.

8.4. Послуги, що надаються за цим Договором, можуть бути оплачені за Пацієнта іншою фізичною або юридичною особою.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. З метою виконання цього Договору публічної оферти (пропозиції) відповідно до пункту 5 статті 6, а також статей 9, 10 Федерального закону від 27.07.06 р. “Про персональні дані” № 152-ФЗ, на період дії цього Договору Пацієнт надає Центру Остеопатії свої персональні дані (у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, дані документа, що засвідчує особу, адресу реєстрації та адресу проживання, контактні дані та інше) та дає свою згоду на обробку персоналом Центру Остеопатії своїх персональних даних, а також спеціальних персональних даних, що стосуються стану здоров’я Пацієнта, з метою отримання послуг, які надаються Центром Остеопатії. Зазначена згода надається на здійснення будь-яких дій щодо персональних даних Пацієнта, які необхідні для досягнення вищевказаних цілей, включаючи без обмеження: збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (у тому числі передача), знеособлення , блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій із персональними даними відповідно до чинного законодавства. Обробка персональних даних здійснюється Центром Остеопатії такими способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації, обробка персональних даних без використання засобів автоматизації (неавтоматизована обробка). При обробці персональних даних Центр остеопатії не обмежений у застосуванні способів їх обробки. Пацієнт висловлює згоду, що у разі потреби з метою виконання цього Договору Центр Остеопатії має право надати персональні дані Пацієнта третій особі (в т.ч. дочірнім та залежним), їх агентам та іншим уповноваженим ними особам.

9.2. Сторони приймають взаємні зобов’язання щодо збереження у таємниці будь-якої інформації, отриманої від іншої Сторони під час виконання умов цього договору.

9.3. Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної цим договором конфіденційною, може здійснюватися лише після отримання письмової згоди другої Сторони (за винятком випадків, які не потребують такої згоди відповідно до законодавства).

9.4. За згодою Пацієнта або його представника допускається передача відомостей, що становлять лікарську таємницю іншим особам, у тому числі посадовим особам, на користь обстеження та лікування Пацієнта (за винятком випадків, які не потребують такої згоди відповідно до законодавства).

9.5. Надання інформації, що міститься в медичних документах Пацієнта, що становить лікарську таємницю, без згоди Пацієнта або його представника допускається з метою обстеження та лікування Пацієнта, не здатного через свій стан висловити свою волю, та в інших випадках, передбачених законодавством України.

9.6. Результати медичних обстежень персоналом Центру Остеопатії телефоном Пацієнтам не повідомляються.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цим Договором, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Центр Остеопатії звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору, причиною якого стало порушення Пацієнтом умов цього Договору, а також на інших підставах, передбачених законодавством України.

10.3. У разі виникнення заборгованості Пацієнта за надані послуги Центру Остеопатії, останній має право призупинити подальше надання послуг за цим Договором до повної оплати Пацієнтом вже наданих Центром Остеопатії послуг.

10.4. У разі невиконання Пацієнтом два і більше разів рекомендацій та вимог медичного персоналу Центру Остеопатії останній має право розірвати цей Договір в односторонньому позасудовому порядку.

10.5. Сторона вважає, що її права за цим Договором порушені, мають право направити іншій Стороні листа з викладенням своїх претензій. Сторона, яка отримала претензію, зобов’язана відповісти на неї у встановленому законом порядку.

10.6. Центр Остеопатії не несе відповідальності за результат послуг, що надаються у випадках:

 • порушення Пацієнтом гарантійних умов, наданих Центром Остеопатії на окремі види послуг;
 • недотримання Пацієнтом рекомендацій щодо лікування та здійснення інших дій, спрямованих на погіршення здоров’я Пацієнта;
 • надання послуг на вимогу Пацієнта без наявності медичних показань;
 • якщо план лікування не виконано через неявку Пацієнта або його відмову продовжити лікування;
 • виникнення алергії або непереносимості препаратів та стоматологічних матеріалів, дозволених до застосування, які раніше не відзначалися;
 • медичне втручання третіх осіб після надання послуг Центром Остеопатії;
 • поінформованої відмови Пацієнта від продовження лікування, якщо Пацієнт був попереджений про те, що медичні послуги, що фактично надаються в цьому випадку, можуть бути неефективними;
 • за подальший стан здоров’я Пацієнта, а також за виникнення ускладнень, пов’язаних із відмовою від лікування загалом або окремих медичних втручань;
 • за настання від застосування лікарських засобів та препаратів побічних ефектів, на можливість настання яких виробник таких лікарських засобів та препаратів вказував в інструкції до них;
 • Пацієнт не виконав обов’язок з інформування лікаря про перенесені захворювання, алергічні реакції, протипоказання, якщо неефективність наданої медичної послуги або заподіяну шкоду з’явилися наслідком відсутності у лікаря такої інформації.

10.7. В інших випадках сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

10.8. У разі заподіяння шкоди майну Центру Остеопатії Пацієнт зобов’язаний відшкодувати заподіяну шкоду у повному обсязі.

11. УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

11.1. У разі виникнення спорів з питань, передбачених цим Договором або у зв’язку з ним, Сторони вживуть усіх заходів для вирішення їх шляхом переговорів.

11.2. До звернення до суду щодо якості наданих послуг сторони домовились про проведення незалежної експертизи. При цьому, у разі встановлення експертизою відсутності вини Центру Остеопатії, витрати на залучення незалежної експертизи покладаються на Пацієнта.

11.3. До звернення до суду щодо спорів, що випливають із відносин Сторін щодо виконання цього Договору, обов’язкове пред’явлення претензії, що розглядається іншою стороною протягом 10 (десяти) днів.

11.4. З усіх питань, пов’язаних із розбіжностями щодо якості медичних послуг, обов’язкове попереднє звернення Пацієнта до головного лікаря.

12. ВІДОМОСТІ ПРО ЦЕНТР ОСТЕОПАТІЇ

Повне найменування: ФОП “Арсентьєва В.М.”, Маркетингова назва: Центр остеопатії
Адреса місця знаходження, поштова та адреса надання послуг: вул. Бакуліна, 33, Харків, Харківська область, 61000
Телефон: +38(057) 755-0329 / +38(098) 246-9747
E-mail: info@osteopatiya.pro
Свідоцтво № 2 480 000 0000 210822

КОНТАКТИ НАШОГО
Центру

Режим роботи: Пн-Сб з 9:00 до 20:00
Ми знаходимося:
м. Харків, вул. Бакуліна 33
Ресепшен
Icon arrow up